ASSOCIATION CHARTER

ır ve üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Genel Kurulda kararlar tüzükte açık hüküm bulunmayan haller dışında açık oy ile alınır. par. Yönetim kurulu; başkan, Başkan yardımcısı, genel sekreter, sayman-veznedar ve oturum sekreterinden oluşur. Boşalan görev için yedek üyeler sırasıyla göreve çağırılır.
Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğuyla alınır. Oylarda eşitlik olması halinde, başkanın bulunduğu tarafın oyu geçerli olur.
Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üye Yönetim Kurulu kararı ile istifa etmiş sayılabilir. Boşalan üyelikler sıra ile yedeklerden tamamlanır. Yedek üye yerini aldığı üyenin süresini tamamlar. Başkanın bulunmadığı hallerde toplantıya Başkan vekillerinden birisi başkanlık eder.

Madde 25- YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV ve YETKİLERİ:
Yönetim Kurulu en az iki ayda bir defa başkan veya bir başkan vekilinin çağrısıyla ve saptadığı günde üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır ve salt çoğunlukla karar verir. Yönetim Kurulu aşağıda yazılı gündem maddelerini karara bağlar:

 1. Dernek Başkanının yukarıda 15. maddedeki yetkileri mahfuz kalmak üzere Derneği temsil etmek ve bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek, resmi mercilerce istenecek temsilciyi tayin etmek ve görevlendirmek,
 2. Derneği kanunların ve tüzüğün verdiği yetkiler çerçevesinde yönetmek,
 3. >Dernek amaç ve hizmet konularında Yönetim Kuruluna yardımcı olmak üzere çalışma grupları ya da yönetim ve hizmet komiteleri kurmak,
 4. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak, gerektiğinde mütemmim mahiyette cari devre için hazırlayacağı bütçeyi görüşmek, karara bağlamak ve bütçe fasılları arasında nakiller yapmak,
 5. Bütçe giderlerini karşılamak ve Dernek gelirlerinin tahsilatını sağlamak.
 6. Toplantı gündemi hazırlayarak Genel Kurul'u olağan veya olağanüstü toplantıya çağırmak,
 7. Genel Sekreteri ve çalışma şartlarını tayin etmek,
 8. Dernek teşkilatını kurmak, tayin, terfi, nakil, tecziye ve diğer personel işlerini karara     bağlamak ve personel kadro ücretlerini tespit etmek, bu hususlarda yönetmelikler hazırlamak,
 9. Genel Kurul kararlarını tatbik etmek,
 10. Gerektiğinde üyelere yazılı ihtarda bulunmak, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uymayanları uyarmak,
 11. Üyeliği teklif edilenlerin kabul ve reddi hakkında karar vermek,
 12. Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 13. Dernek faaliyetlerinin gerektirdiği iç tüzükler, yönetmelikler yapmak,
 14. Davaya vekalet vermek, sulh olmak, ibra etmek, davadan ve temyizden feragat etmek, davayı ve feragatı kabul etmek, dava açmak, idari, mali, adli, icrai takibat yapmak veya yaptırmak ve bu hususlara şamil vekaletname vermek,
 15. Genel Kurulca verilecek yetki üzerine gayrimenkul alımı, satımı ve işlemlerini yapmak ve bu işlemlerin yapılması hususunda görevlendirilecekleri tespit etmek ve bu konulara şamil vekaletname vermek,
 16. Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
 17. Seçimi izleyen otuz gün içerisinde organlara seçilenleri mülki amirliğe bildirmek
 18. Dernek organlarında ve adres değişikliklerinin otuz gün içerisinde mülki amirliğe bildirmek,
 19. Yönetim Kurulu’nca verilen üyeliğe giriş ve üyelikten çıkarılma kararlarına karşı yapılan itirazları Genel Kurul’a sunmak,
 20. Danışma ve yardımcı kurulları kurabilir, ancak dernek yürütme organları yetkileri devredilemez.

Madde 26- YÖNETİM KURULU'NUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMAMASI:
Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.
Çağrının yapılmaması halinde, Dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

Madde 27- DENETLEME KURULU:
Genel Kurul tarafından kendi üyeleri arasından iki yıl süre için gizli oy ile üç asil ve üç yedek üye seçilerek Denetleme Kurulu oluşturulur. Asil üyeler ilk toplantıda aralarından birini başkan seçerler. Başkanın mazereti halinde üyelerden biri kurula başkanlık eder. Asil üyelerden birinin herhangi bir sebeple ayrılması halinde yerine en çok oy alan yedek üye getirilir. Denetleme Kurulu denetleme görevini en az altı ayda bir yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurul'a sunar.
Toplantı nisabı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Karar nisabı mevcut üyelerin salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği halinde başkanın katıldığı taraf bu çoğunluğu sağlamış olur. Denetleme Kurulu üyeleri tek tek veya heyet halinde her zaman Dernek defterlerini tetkik edebilirler. Yönetim Kurulu ve Genel Sekreter kendilerinden istenilen belge, defter ve bilgileri, Denetleme Kurulu'nun tetkikine sunmakla yükümlüdür.
Bu konuda rapor hazırlayarak genel kurula sunar. Düzenlenen raporun bir örneği Yönetim Kurulu'na verilir.
Yönetim Kurulu'na 1 ay evvel haber vermek suretiyle dilediği zaman denetler.

Madde 28- DENETLEME KURULU'NUN GÖREV ve YETKİSİ:
Denetleme Kurulu'nun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Genel Kurul tarafından alınan kararların Yönetim Kurulunca uygulanıp uygulanmadığını, Dernek işlerinin mevzuat ve tüzük esaslarına göre yürütülüp yürütülmediğini denetlemek
 2. Derneğin defterlerini, muamelelerini, hesaplarını, yapılan sarfiyatın kararlara ve müsbit evraka dayanıp dayanmadığını lüzum gördükçe tetkik etmek, gerektiğinde Yönetim Kurulundan açıklama istemek,
 3. Genel Kurul ve Yönetim Kurulunun havale edeceği tahkikat ve tetkikatı yapmak ve neticesini tahkikat ve tetkikat isteyen kurula bir raporla sunmak,
 4. Gerektiğinde Yönetim Kurulundan Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmasını istemek,
 5. Denetleme raporunu hazırlayarak Genel Kurula sunmak.

Madde 29- ONUR KURULU:
a) Onur Kurulu; asil üyeler arasında genel kurulca açık oyla seçilen üç üyeden kurulur. Onur Kurulu üyeleri kendi aralarında görev bölümü yaparlar.
b) Onur Kurulu; genel kurul tarafından sevilen ve sayılan üyeler arasından seçilir.
Madde 30- ONUR KURULU GÖREV ve YETKİLERİ:

 1. Meslektaşlar arası anlaşmazlıkları çözümler.
 2. Yönetim Kurulu’nca havale edilen şikayetleri ve dosyaları kanunlar, dernek tüzüğü yönetmelik ve yönergeler çerçevesinde usul ve esas bakımından değerlendir sonuçlandırır.
 3. Meslek ve mesleki ahlaka, şeref ve haysiyete aykırı harekette bulunan üyelere gereğine göre uyarma, kınama, tavsiye veya gerekliyse üyelikten çıkarılmasını Yönetim Kurulu’na teklif eder.

Madde 31- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV ve YETKİLERİ:
A- Başkan:
1- Başkan Derneğin tabii temsilcisidir. Dernek adına konuşma ve yazışmaya yetkilidir.
2- Toplantıları idare eder. Bütün danışma ve yardımcı kurullara başkanlık eder.
3- Para yatırımı ve çekiminde sayman veznedarla müşterek imza atar.
4- Toplantılarda genel sekreterle veya oturum sekreteri ile tutanakları imzalar.
5- Yönetim Kurulu kararlarında çoğunluk hükmünü yürütür, eşit oylamada başkanın   tarafı  çoğunluk sayılır.

B- Başkan Yardımcısı:
Başkanın bulunmadığı hallerde yerine tam yetkilidir ve başkanın tabii yardımcısıdır.

C- Genel Sekreter:

 1. Başkanın yetkileri bölümündeki, kendine özel görevleri yapar.
 2. Derneğin, üye, kayıt, karar ve gelen-giden evrak defterlerini, dosyalarını muntazam şekilde tutar ve bütün yazışmaları yapar.
 3. Genelge hususiyetindeki bildirileri üyelere duyurur.
 4. Yardımcı ve danışma kurullarının da tabii iştirakçisidir.
 5. Üyelerin aidat ve sair yükümlülüklerini saymanla birlikte takip eder ve gerekirse üyeleri mektupla ikaz eder. Üyelerin iki ay içinde cevap vermesi beklenir.

D- Sayman Veznedar:
1- Derneğin gelir ve giderlerini kanuni şekilde usulüne uygun tutar ve kaydeder.
2- Para gelirlerini öncelikle milli bir bankaya yatırır.
3- Bankadan parayı başkanla müşterek imza altında çeker.
4- Üye aidatını ve dernek gelirlerini izleyerek gerekli işlemi yapar.

E- Oturum Sekreteri:
Dernek genel toplantılarında kayıtları tutar.
Arşiv işlerini tanzim eder. Genel işlem, yazışma ve yayınlarda genel sekretere yardım eder. Yönetim Kurulu'nca verilen görevleri yapar.

BÖLÜM V
Madde 32
ŞUBELERİN KURULUŞU:
Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, şube açılacak yerin en büyük mülki amirine şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri verir.

Şubelerin Görev ve Yetkileri
Madde 20
Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler
Madde 21
Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.
Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.
Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de  uygulanır.

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği
Madde 22
Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.
Şubelerin olağan genel kurulu, 2 yılda bir, Eylül ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, şube sayısı üçe kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye  sayısı  10‘dan fazla ise bu üyeler içinde bir olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.
Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

BÖLÜM VI
Madde 33- DERNEĞİN GELİRLERİ:

 1. Üye aidatı : Bu konuda bir genel kurul kararı yoksa, üye aidatları her yıl için Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yeni seçilen yönetim kurulu tarafından her üye için tahakkuk ettirilen yıllık üye aidatları tahsil edilir. İsteyen üyeler yönetim kurulunca belirlenen  üye aidatından fazlasını ödeyebilir.
 2. Kurumsal üye ödentisi: Bu konuda bir genel kurul kararı yoksa, kurumsal üye giriş ve yıllık aidat ödentisi Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. İsteyen üyeler yönetim kurulunca belirlenen  kurumsal üye giriş ödentisinden fazlasını ödeyebilir.
 3. Gayrimenkul gelirleri,
 4. Yayınlarda yazarlara yüklenmesi uygun görülen ödemeler, dergi, kitap, v.b. gibi yayınlardan elde edilen gelirler,
 5. Kişi ve kurumlardan alınan bağışlar,
 6. Kongre tahsisleri,
 7. Dernek kanunu gereğince devlet yardımları,
 8. Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, festival, temsil, konser, yarışma, konferans ve benzeri gibi faaliyetlerden sağlanacak gelirler,
 9. Banka faizleri ve benzeri gelirler,
 10. Her türlü koşullu yada koşulsuz vasiyet, bağışlar,
 11. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak yardımlar ve kabul edilecek bağışlar,
 12. Önceden Mülki idare amirliğine bildirmek ve banka aracılığıyla alınması kaydı ile dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kişilerden sağlanacak yardımlar,
 13. İktisadi İşletme Gelirleri ve diğer gelirler.
 14. Dernek, siyasi partilerden, herhangi bir surette maddi yardım kabul edemez ve adı geçen kuruluşlara yardımda bulunamaz.

 

Madde 34- DERNEĞİN GİDERLERİ:

 1. Tüzük koşullarını yerine getirmek için yapılan masraflar.
 2. Türkçe asıl, yabancı dilden özetli veya aksi koşuldaki dergi, kitap ve benzeri yayın giderleri.
 3. Kongre, benzeri ilmi toplantılar ve bunların raporları, tutanaklarının baskı masrafları.
 4. Üyelere verilecek ödül, diploma, rozet, kokart, plaket v.b. masrafları.
 5. Delegasyon masraflarından uygun görülenlerin karşılanması gibi giderler, derneğin genel giderlerini teşkil eder.

Madde 35- AMBLEM-MADALYON ve YARDIMLAŞMA:

 1. Dernek Yönetim Kurulu'nun saptadığı amblem, derneğin yazışma ve yayınlarında kullanılır.
 2. Dernek üyelerine üyelik diploması, kimlik kartı ve gereğinde rozet verilir. Aidatı
 3. ödenen yıl ve devreye ait üyelere yetki kartı verilir.
 4. Olağanüstü değerler, periyodik uzun hizmet yıllarını idrak edenler ve emekliler ile, ilmi, ulusal ve evrensel büyük hizmet yapanlar onurlarına, şölen ve törenler tertip edilebilir ve ayrıca özel anı hediyeleri verilebilir.
 5. Yardım gereğinde, muhtaç olan üyelere, imkanlar dahilinde maddi ve manevi yardımlaşma ve dayanışma tertip edilip, sağlanabilir.

Madde 36- MALİ HÜKÜMLER
Derneğin çalışma dönemi 1 Ocak'da başlar ve 31 Aralık'ta biter. Derneğin bütçesi gelir ve gider çizelgelerinden oluşur.
Çalışma dönemi bitimi ile her olağan genel kurul toplantısı tarihine kadar geçecek süre içinde yapılacak gider harcamaları bir önceki bütçede öngörülen ödenekler dahilinde yapılır.

Madde 37- DERNEĞİN BORÇLANMA USUL VE ŞEKİLLERİ:
Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için sürdüreceği faaliyetlerde gerekli gördüğü taktirde genel kurul kararı ile bankalardan yada diğer tüzel kişiliklerden borç alabilir ancak bu miktar derneğin yapacağı faaliyetin veya projenin toplam maliyetinin yarısından fazla olamaz. Dernek aynı şekilde üyelerinden de borçlanma yoluna gidebilir. Bankalar haricinde yapılan borçlanmaların geri ödenmesinde borç miktarına en fazla Merkez Bankasının aylık veya yıllık faiz oranlarında artış yapılabilir. Bankalara yapılacak borçlanmalarda bankanın uygulayacağı faiz miktarı geçerlidir. Dernek aynı şekilde 5253 sayılı kanunun 10.maddesine göre yardım alabilir.

Madde 38- DERNEĞİN DEFTER VE EVRAKI:
Dernek aşağıda yazılı noter tasdikli defterleri tutar.
İşletme Hesabı esasına tabi olarak:

 1. Üye kayıt defteri,
 2. Karar defteri,
 3.  İşletme hesabı defteri,
 4. Gelen giden evrak defteri.

Bilanço esasına tabi olarak:

 1. Üye kayıt defteri,
 2. Karar defteri,
 3. Yevmiye defteri,/li>
 4. Büyük defter,
 5. Envanter defteri ,
 6.  Alındı belgesi kayıt defteri,
 7.  Gelen giden evrak defteri.

Madde 39- GELİR VE GİDERDE USUL :
Dernek gelirleri alındı belgesiyle toplanır ve giderler harcama belgesiyle yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Bu belgeleri saklama süresi (5) yıldır. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgelerinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar bu 5253 sayılı kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır.
Dernek geliri toplayacak kişiler yönetim kurulu kararı ile belirlenir ve bu şahıslara yetki belgesi çıkartılır.

Madde 40- DERNEĞİN İÇ DENETİMİ:
Derneğin iç denetimi, Dernekler tüzüğüne göre Denetleme Kurulu tarafından gerçekleştirilir.
Ancak Dernek tüzüğünde "Dernek tüzüğüne göre" hükmü getirilerek belirtilmiş olmakla birlikte yeteri kadar açıklık bulunmayan durumlarda bu eksikliği tamamlamak üzere, üyeler ve dernek organlarına tüm dernek faaliyetleri ve işlemlerinde yol göstermek ve yardımcı olmak amacıyla tek veya ayrı ayrı birim halinde Genel Kurulun onayından geçirilmek suretiyle yürürlüğe konulacak yönetmelikler çıkarılabilir. Dernek gerekil görülmesi halinde özel denetim kurulları tarafından da denetlenebilir. Yönetim kurulu denetimi yapan üyeler yada kurumlara her türlü bilgi ve belgeyi vermekle yükümlüdür.

Madde 41- BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ:
Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen Otuz (30) gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, Yönetim ve Denetleme kurulları ile Derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yerleri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları, Dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Madde 42- BEYANNAME VERME:
Dernek, faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin sonuçları konusunda, İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte belirtilen şekle uygun olarak düzenleyecekleri beyannameyi yıl sonu itibarıyla Nisan ayı sonuna kadar mahallin en büyük mülki amirine verirler.

Madde 43- ORTAK HÜKÜMLER:
Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri, özürsüz olarak üst üste üç toplantıya ya da özürlü olsa dahi bir çalışma dönemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları takdirde kurullarından ayrılmış sayılırlar. Herhangi bir nedenle kurulundan ayrılan üyenin yerine, ilk sırada bulunan yedek üye bir hafta içinde asil üyeliğe çağrılır.

Madde 44- TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:
Tüzük hükümleri olağan ve olağanüstü toplantı gündeminde Genel Kurulca değiştirilebilir. Tüzük değişikliği için ilk toplantıda toplantıya katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3'nün toplantıya katılması şarttır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise üyeler kanun ve tüzük hükümlerine göre ikinci toplantıya çağırılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliğine ilişkin kararlar her iki toplantıda da toplantıya katılan üyelerin 2/3 oy çokluğu ile alınır.

Madde 45- FESİH VE TASFİYE:
Dernek Genel Kurulu her zaman Derneğin feshine karar verebilir;

 1. Feshe karar verebilmek için Genel Kurula katılma hakkına sahip olan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması şarttır.
 2. Birinci toplantıda çoğunluk elde edilmezse ikinci defa toplanmak için kanun ve tüzük hükümlerine göre üyeler ikinci toplantıya çağrılır. Bu çağrı üzerine toplanacak üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih hakkındaki kararlar her iki toplantıda da hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınır.
 3. Derneğin dağıtılmasına karar veren Genel Kurul,Dernek mallarının tasfiyesi için üç kişilik bir kurul seçer. Bu kurul dernek mallarını,alacak ve borçlarını saptar,alacaklarını tahsil edip borçlarını öder.
 4.  Dernek fesih olduktan sonra Derneğin bütün para ve malları genel kurul kararı ile herhangi bir devlet kurumuna bırakılır.
 5. Tasfiye ve devir işlemleri kanun hükümlerine göre yapılır.

Madde 46-KURUCULAR
Tabiyeti T.C. olan kurucular şunlardır;
İbrahim Dinçer
Güngör Tuncer
İnci Eroğlu
Filiz Karaosmanoğlu
Fikret Kargı
Adnan Midilli
Mahmut Dursun Mat
Süha Yazıcı
Atilla Ersöz
Ramazan Solmaz
Ziya B. Güvenç
Sudi Apak
Figen Kadırgan
Ali Ata
Tayfur Öztürk

 

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU
BAŞKAN
PROF. DR. İBRAHİM DİNÇER

 

BAŞKAN YARDIMCISI
YARD. DOÇ. DR. GÜNGÖR TUNCER

 

GENEL SEKRETER
PROF. DR. ADNAN MİDİLLİ

 

SAYMAN
DOÇ. DR. RAMAZAN SOLMAZ

 

ÜYE
PROF. DR. İNCİ EROĞLU

 

ÜYE
PROF. DR. FİLİZ KARAOSMANOĞLU

ÜYE
PROF. DR. FİKRET KARGI

 

ÜYE
PROF. DR. MAHMUT DURSUN MAT

 

ÜYE
DOÇ. DR. MEHMET SÜHA YAZICI

 

Madde 47- YABANCI DERNEK VE KURULUŞLARLA İLİŞKİ:
Derneğin yabancı ülkelerdeki dernek ve kuruluşları üyelerini Türkiye'ye çağırması yada yabancı kuruluşların çağrılarına uyarak üyelerini ve temsilcilerini yurtdışına göndermesi 5253 sayılı kanun hükümlerine göre yapılır.

Madde 48- KOMİSYONLAR VE ÇALIŞMA KOLLARI:
Yönetim Kurulu, Derneğin amacına ulaşabilmesi için, gerekli çalışmaları yapar. Bu bağlamda; kurul, komisyon, çalışma kolları gibi birimler oluşturur.
Madde 49- YÖNETMELİKLER:
Dernek ana tüzüğü hükümleri, Yönetim Kurulunun hazırlayacağı Yönetmelikler hükümlerine göre uygulanır.

Madde 50- YÜRÜRLÜK:
Bu tüzük, Mülki Amirlik tarafından onaylandığı tarihten sonra Dernek Başkanlığına yazılı olarak tebliğ edildiği tarihten başlamak üzere yürürlüğe girer.

Madde 51- HÜKÜM EKSİKLİĞİ:
Bu tüzükte açık hüküm bulunmayan durumlarda 5253 sayılı Dernekler Kanunu
ile Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

 

 NATIONAL HYDROGEN ASSOCIATION